Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket aangekondigd, waaronder de NOW regeling (Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). In het kort werkt de NOW regeling als volgt: een werkgever die tenminste 20% omzetverlies verwacht gedurende 3 opeenvolgende maanden kan voor de werknemers die bij haar in dienst zijn een compensatie voor deze loonkosten krijgen.

Tijdens een verdiepingscursus is mij nog duidelijker geworden dat deze regeling wellicht niet voor ieder bedrijf de beste oplossing is. Dit heeft met name te maken met een aantal (bijzondere) uitgangspunten/valkuilen van de NOW:  

Omzetdaling

Er wordt eerst gekeken naar de referte omzet. Dit is de jaaromzet van 2019 x 25%. Voor ondernemingen die in 2019 nog niet bestonden wordt een andere rekenmethode gehanteerd (ik ga in deze echter uit van de standaard rekenmethode).

Vervolgens mag de ondernemer kiezen in de periode 1 maart 2020 tot 31 juli 2020 welke 3 maanden hij/zij als meetperiode wil nemen. Het gemiddelde van deze 3 maanden wordt als uitgangspunt genomen.

Stel: de ondernemer kiest voor maart/april en mei 2020. De omzetdaling bedraagt respectievelijk 10%/50%/30% = 30% omzetdaling. Indien de omzetdaling 40%/10%/10% is dan = 18% de omzetdaling en komt de ondernemer in het geheel niet voor de looncompensatie in aanmerking. Aldus ook niet voor de maand waarin 40% omzetverlies is geleden.

Loonsom

Voor de loonsom wordt gekeken naar het zogeheten socialeverzekeringsloon. Omdat het te veel tijd zou kosten om per werknemer onderscheid te maken in welke aanvullende lasten en kosten tot dit begrip horen, is gekozen voor een forfaitaire opslag voor werkgeverslasten van 30%. Het betaalde socialeverzekeringsloon + 30% voor de maand januari 2020 is hierbij het uitgangspunt (per maand). Dit x 3 is de subsidie indicatie. Heeft de werkgever na januari 2020 nieuw personeel aangenomen, dan wordt dit salaris niet meegenomen in de hoogte van de loonsom. Voor werkgever die na januari 2020 nieuwe werknemers in dienst hebben genomen is dit aldus niet gunstig.

Tevens wordt bij de loonsom met een forfait gerekend, doch moet werkgever wel in mei of juni 2020 het volledige vakantiegeld voldoen aan werknemers. Dit wordt geacht verdisconteerd te zijn in de 30%.

Het maximum per werknemer is overigens vastgesteld op € 9.538,00 bruto per maand + 30%.

Hoogte compensatie

De hoogte van de compensatie is afhankelijke van de daling van de omzet, en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

Als 100% omzet wegvalt, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van werkgever.

Als 50% omzet wegvalt, dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van werkgever.

Als 25% omzet wegvalt, dan bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van werkgever.

Dit betekent dus dat als een ondernemer 0 omzet heeft, dat zij dan toch haar vaste lasten moet doorbetalen (zoals bijvoorbeeld de huur van een pand en/of andere doorlopende contracten) en tevens 10% van de loonkosten dient te voldoen.

Correctie

Er wordt gewerkt met een voorschot van 80%. Dit voorschot wordt in ten hoogste 3 termijnen uitbetaald. Voor de berekening van het voorschot wordt gerekend met de “peilmaand”  januari 2020 (zie hierboven). Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Er vindt dan een correctie plaats. Let hierbij op dat er alleen een correctie naar beneden wordt gedaan met betrekking tot de loonsom en niet omhoog. Als het salaris aldus in maart tot en met mei 2020 hoger is dan in januari 2020, dan zal de compensatie niet verhoogd worden.

Ontslagverbod bedrijfseconomische redenen

Voorwaarde van de NOW regeling is dat de werkgever in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen aanvraag indient om toestemming te verkrijgen de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen. Is er reeds een aanvraag gedaan? Dan had deze tot en met vandaag ingetrokken kunnen worden. Als de werkgever toch een ontslagaanvraag indient, dan zal het UWV deze aanvraag in behandeling nemen, maar dan zal werkgever wel een sanctie krijgen opgelegd in het kader van de NOW regeling.

De sanctie is dat bij de vaststelling van de definitieve looncompensatie (onder het kopje correctie besproken) wordt bekeken wat het salaris is van de werknemer(s) waarvoor een ontslagvergunning is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met een boete van 50%. Het loon (incl. boete) wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Ontslagen op andere gronden, dan wel een ontslag met wederzijds goedvinden is wel nog mogelijk.

Door bovengenoemde punten en met name de dikgedrukte onderdelen vraag ik mij toch af of de ondernemer de omvang/hoogte van deze tegemoetkoming overschat. Voordat de regeling aangevraagd wordt, adviseer ik ondernemers dan ook om met de financiële adviseur in overleg te treden welke optie voor werkgever het beste is: re-organisatie of aanvraag van de NOW regeling. Beiden kunnen in ieder geval niet naast elkaar bestaan voor de periode 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 49841985.