Deeltijdontslag (partieel ontslag) en transitievergoeding

 

In een recente uitspraak van de Hoge Raad werd het vraagstuk beantwoord of de werkgever bij een deeltijdontslag (partieel ontslag) de volledige transitievergoeding of slechts een gedeelte verschuldigd is.

 

In deze casus was er sprake van een werkneemster in het bijzonder onderwijs met een (nagenoeg) fulltime contract. Werkneemster was gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontving dientengevolge een WGA uitkering van 44% (voor 44% arbeidsongeschikt).

Werkgever heeft na het verstrijken van 104 weken de arbeidsovereenkomst met werkneemster beëindigd en in dezelfde brief werkneemster een functie aangeboden voor 55%. Werkneemster schrijft werkgever vervolgens aan en vordert de transitievergoeding.

 

Heeft werkneemster in dit geval recht op een volledige transitievergoeding of slechts voor 44%?

 

De kantonrechter wijst de gedeeltelijke transitievergoeding toe. De werkgever gaat in beroep bij het Gerechtshof en deze wijst de gedeeltelijke transitievergoeding af. Het ging volgens het Hof namelijk om een omzetting naar een deeltijdfactuur en geen (gedeeltelijk) ontslag. Partijen hadden ook geen bedoeling van ontslag: feitelijk blijft het dienstverband (in beperktere vorm) bestaan. Er was geen recht op een transitievergoeding. Werkneemster stelt vervolgens cassatie in en de Hoge Raad buigt zich over dit onderwerp.

 

De Hoge Raad overweegt dat een gedeeltelijke transitievergoeding mogelijk moet zijn onder bepaalde omstandigheden. Hierbij valt te denken aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemer. De bedoelde gevallen die tot vermindering van de arbeidstijd hebben geleid, dienen niet voor rekening van werknemer te komen. Het dient echter hierbij wel te gaan om een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van werknemer.

 

Substantieel: ten minste 20% minder arbeidstijd;

Structureel: een vermindering die naar redelijkheid blijvend zal zijn;

 

De gedeeltelijke transitievergoeding wordt berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond. De transitievergoeding is immers enerzijds in het leven geroepen ter compensatie voor (de gevolgen van) het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

 

Voor meer vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 49841985.