(Horeca) ondernemers en oproepkrachten opgelet: de noodzaak van een goede oproepovereenkomst!

Carnaval is voorbij en de lente komt eraan. Dit betekent: overvolle terrasjes en een overvloed aan werk. Vaak kiezen de horeca ondernemers ervoor om met oproepkrachten te werken. Op deze manier worden de risico’s beperkt. Een oproepkracht dient in beginsel werkzaam te zijn op basis van een oproepovereenkomst. Met de komst van de WWZ is ook op dit vlak een en ander gewijzigd. Een goede oproepovereenkomst (in alle branches) dient een aantal onderdelen te bevatten:

 

  1. Geen werk, geen loon? Voor de eerste 6 maanden is dit principe nog altijd van toepassing. Na het verstrijken van 6 maanden kan er echter in beginsel geen beroep meer worden gedaan op een dergelijk loonuitsluitingsbeding. Bij CAO kan deze periode wel verlengd worden. Deze uitbreiding is echter beperkt. De WWZ heeft namelijk op dit vlak de regels flink aangescherpt.
  2. Recht op loon. De oproepkracht heeft bij iedere oproep minstens recht op 3 uren loon, ook indien de oproepkracht (bijv.) slechts 2 uren werkt.
  3. Bij een overeenkomst van 6 maanden of langer, kan er een proeftijd worden overeengekomen.
  4. De regels binnen het bedrijf ten aanzien van het oproepen van de krachten dienen duidelijk te worden omschreven.
  5. Vakantietoeslag en vakantiedagen. Ook een oproepkracht heeft recht op vakantietoeslag en vakantiedagen naar rato van de gewerkte uren.
  6. Loondoorbetaling na ziekte. Een oproepkracht heeft ook recht op loondoorbetaling bij ziekte, behoudens de eerste 6 maanden van het dienstverband. Wordt de oproepkracht in de eerste 6 maanden ziek? Dan heeft hij/ zij geen recht op loondoorbetaling.

 

Dit zijn uiteraard niet alle onderdelen welke in een oproepovereenkomst opgenomen dienen te worden. Bovendien varieert de oproepovereenkomst per onderneming. Het is voor iedere onderneming met oproepkrachten van belang om de overeenkomsten goed op orde te hebben. Eventuele procedures en de daarmee gepaarde kosten worden hiermee vermeden. Ook voor de oproepkrachten is het van belang om op de hoogte te zijn van zijn/haar rechten/ plichten.

 

Voor meer informatie of advies over voorgenoemd onderwerp, neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985